Dissabte, 2 de desembre de 2023
En directe: Penedès Televisió
En directe: Ràdio Vilafranca

ESTATUTS DE LA SOCIETAT MERCANTIL “SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ, SOCIETAT LIMITADA UNIPERSONAL”(SERCOM, SLU)

 

 

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURACIÓ, DOMICILI I MITJÀ PROPI

 

Article 1

 

La societat es denomina «SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ, SOCIETAT LIMITADA UNIPERSONAL» (per contracció SERCOM,SLU) i té la naturalesa de societat mercantil unipersonal de responsabilitat limitada amb capital íntegrament pertanyent a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

 

La societat es regirà pels preceptes d’aquests Estatuts, per les normes generals administratives que li siguin d’aplicació i pel Text refós de la Llei de Societats de Capital (RDL 1/2010, de 2 de juliol).

 

Article 2

 

Constitueix l’objecte social de la societat la consecució de les finalitats següents:

 

1) La creació, gestió i explotació d’emissores municipals de radiodifusió sonora a Vilafranca del Penedès, i la gestió del servei de televisió local, també de Vilafranca del Penedès, d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries vigents.

 

2) La promoció de nous mitjans de comunicació social dins del municipi de Vilafranca del Penedès, creant i explotant sistemes de comunicació radiofònica, impresa, audiovisual, per cable, per internet, etc.

 

3) La producció de programes susceptibles de ser difosos per sistemes de radiodifusió sonora o de televisió, per a la seva emissió en xarxa de televisions locals o altres mitjans.

 

4) La producció i la comercialització de productes audiovisuals en general.

 

 

Article 3

 

La societat tindrà una duració indefinida. Les seves activitats van començar, en forma de societat anònima, quan es va constituir mitjançant escriptura de data 7 de gener de 1986, i en forma de societat de responsabilitat limitada quan es va atorgar l’escriptura pública de transformació el dia 28 de maig de 1992.

 

Article 4

 

La societat té el seu domicili a Vilafranca del Penedès (CP 08720), plaça del Penedès núm. 4, 4t pis (Ateneu Popular Municipal).

 

El Consell d’Administració podrà traslladar el domicili social dins del mateix terme municipal, així com crear i suprimir sucursals, agències o delegacions que el desenvolupament d’activitats de la societat aconselli.

 

 

Article 5. Mitjà propi personificat

 

 

Aquesta societat tindrà la consideració de mitjà propi i servei tècnic personificat de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, atès que aquest ostenta sobre la societat un control anàleg al que exerceix sobre els seus propis servei i, per tant, li podrà fer encomanes o encàrrecs de gestió amb relació a les activitats compreses dins del seu objecte social o competències i finalitats.

 

Els encàrrecs que li faci l’Ajuntament de Vilafranca, en ser la societat mitjà propi d’aquest i d’acord amb la legislació vigent, no tenen la condició jurídica de contractes, seran d’execució obligatòria atenent les possibilitats i recursos de que disposa la societat, i es realitzaran d’acord amb les instruccions fixades unilateralment per l’Ajuntament.

 

Els encàrrecs seran objecte de compensació econòmica, que s’establirà mitjançant tarifes aprovades per l’Ajuntament en la forma que es determini, en atenció al cost efectiu suportat. Aquestes tarifes es calcularan sempre de manera que representin els costos reals de realització de les unitats produïdes directament pel mitjà propi.

 

 

CAPÍTOL II. CAPITAL SOCIAL

 

Article 6

 

El capital social és de 86.004,82 euros, dividit en dues-mil vuit-centes seixanta-dues participacions socials, de 30,050600 euros cadascuna d’elles, completament subscrites i alliberades, i intransferibles del seu únic titular, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

 

Les participacions socials estan numerades de l’1 al 2.862, ambdós inclusius; són iguals, acumulables i indivisibles. No podran incorporar‑se a títols negociables ni denominar‑se accions.

 

Les participacions socials no es representaran en cap cas per títols especials, nominatius o al portador, ni s’expediran resguards acreditatius d’una o diverses participacions socials. L’únic títol de propietat serà l’escriptura fundacional i, en la resta de supòsits de modificació del capital social, els altres documents públics que puguin atorgar‑se.

 

CAPÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

 

Article 7

 

La direcció i administració de la societat correspondrà als òrgans següents:

 

 1. a) La Junta General de Socis, que serà el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en tant que aquest és el soci únic de la societat.

 

 1. b) Consell d’Administració.

 

 1. c) Gerència, que també es pot denominar direcció general.

 

Secció 1. Junta General

 

Article 8

 

La Junta General de Socis de la societat serà el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i  mitjançant els seus acords expressarà les decisions del soci únic de la societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que determinen les lleis i els presents Estatuts.

 

Article 9

 

La Junta General de Socis, es reunirà amb caràcter ordinari i obligatori com a mínim un cop l’any, dins del primer semestre de cada exercici, per a censurar la gestió social, aprovar els comptes anuals i l’informe de gestió de l’exercici anterior i resoldre el que sigui procedent sobre l’aplicació dels resultats.

 

Article 10

 

La convocatòria, constitució, procediment, votacions i adopció d’acords i formació de la voluntat de la Junta General s’ajustarà a les disposicions administratives de règim local que siguin aplicables al Ple Municipal. A l’efecte de convocatòria i actes es distingiran les del Ple municipal de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i les de la Junta General de la societat conformada pel mateix Ple. Les actes s’inscriuran en un llibre específic de la societat.

 

Article 11

 

De cada reunió s’estendrà una acta, la qual serà aprovada i constarà en els termes que determini la legislació administrativa i mercantil, i s’inscriurà en el llibre d’actes de la societat, sens perjudici de la seva constància si escau en el llibre d’actes de l’Ajuntament, amb la signatura del president i del secretari,  als efectes de l’article 202 de la Llei de societats de capital, amb les formalitats corresponents.

 

Un cop aprovada l’acta, els acords seran immediatament executius, llevat d’una disposició legal o jurisdiccional en contra.

 

Article 12

 

Actuaran com a president/a i secretari/a de la Junta General l’alcalde o alcaldessa de Vilafranca del Penedès i el secretari o secretària de l’Ajuntament, respectivament, o les persones que els substitueixin d’acord amb la llei.

 

Article 13

 

Corresponen a la Junta General, a més de les establertes en la llei, les següents potestats:

 

 1. a) El nomenament i separació dels administradors, liquidadors, i, si s’escau, dels auditors de comptes, així com també l’exercici de l’acció social de responsabilitat contra qualsevol d’ells.

 

 1. b) L’autorització als administradors per a l’exercici, per compte propi o d’altri, d’un gènere d’activitat igual, anàleg o complementari del que constitueixi l’objecte social.

 

 1. c) L’aprovació des comptes anuals, l’aplicació del resultat i l’aprovació de la gestió social.

 

 1. d) La modificació des Estatuts socials.

 

 1. e) L’augment i la reducció del capital social.

 

 1. f) La transformació, fusió i escissió de la societat.

 

 1. g) La dissolució de la societat.

 

 1. h) Aquells altres assumptes que per disposició legal o estatutària siguin competència de la Junta General de Socis

 

A més, el Ple de l’Ajuntament, l’alcalde i la Junta de Govern Local podran impartir instruccions a l’òrgan d’administració o sotmetre a autorització l’adopció per l’esmentat òrgan de decisions o acords sobre determinats assumptes de gestió, sens perjudici del que estableix la Llei de Societats de Capital.

 

 

Secció 2. El Consell d’Administració

 

Article 14

 

El Consell d’Administració és l’òrgan d’administració, gestió i representació permanent de la societat.

 

Estarà format per un nombre de membres determinat per Junta General de Socis (ple municipal), no inferior a tres ni superior a dotze.

 

Els/les consellers/conselleres, els designarà la Junta General entre persones que reuneixin les qualificacions professionals necessàries.

 

 

Article 15

 

El/les consellers/conselleres es nomenaran per períodes de quatre anys, sens perjudici de la facultat de separació que en qualsevol moment pot exercitar la Junta de Socis. Això no obstant, el seu mandat no podrà ser superior al del consistori que ha procedit al seu nomenament, i cessarà amb ell.

 

Finalitzat el mandat del consistori municipal, els/les consellers/conselleres  continuaran realitzant les seves funcions fins que la nova Junta General (Ple municipal constituït) adopti l’acord adient de nomenament de nous administradors o administradores.

 

Article 16

 

Resta prohibit ocupar càrrecs en el Consell d’Administració a les persones que estiguin incloses en les incompatibilitats legalment establertes, així com aquelles a les que es refereix la Llei de Societats de Capital.

 

 

Article 17

 

La Junta General de Socis nomenarà d’entre els membres del Consell d’Administració un/a president/a i un/a vicepresident/a.

 

Així mateix, la Junta General nomenarà la persona que, pertanyent‑hi o no, exercirà el càrrec de secretari/a del Consell d’Administració. Si no és membre del Consell, tindrà dret a veu però no a vot. El secretari o secretària del Consell certificarà els acords del Consell i de la Junta de General.

 

Article 18

 

El/la president/a és l’òrgan executiu del Consell d’Administració i, amb aquest caràcter, representarà la societat en judici i fora d’ell; podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i especial davant tota classe de jutjats i tribunals, Estat, comunitats autònomes, corporacions locals i altres ens públics, i davant tota classe de persones privades, físiques o jurídiques, fins i tot el Banc d’Espanya i les seves sucursals. També podrà atorgar les substitucions necessàries per al compliment d’aquestes finalitats.

 

Correspondrà específicament al/la presidenta del Consell les facultats de contractació de la societat no atribuïdes per aquests estatuts ni al consell ni a la gerència.

 

El/la vicepresident/a substituirà el/la president/a en totes les seves atribucions en casos d’absència, malaltia, vacant o qualsevol altra impossibilitat.

 

Article 19

 

El Consell d’Administració es reunirà periòdicament, mitjançant convocatòria del/la president/a o de qui el substitueixi feta amb un mínim de cinc dies naturals d’antelació, convocatòria que es cursarà mitjançant carta, comunicació o mitjans electrònics que s’adreçaran a tots i cadascun dels membres del Consell. També el convocarà el president quan hi hagi la sol·licitud escrita de, com a mínim, un terç del nombre de membres del Consell, indicant els punts a tractar en l’ordre del dia. En aquest darrer cas, el president convocarà el Consell en el termini de set dies des de la recepció de la sol·licitud, i hauran de constar a l’ordre del dia els punts que hi estiguin inclosos, a més d’aquells altres que el president estimi pertinents.

 

D’acord amb la llei, les sessions del consell es podran celebrar de manera presencial o a distància. En les sessions que celebrin a distància, els seus membres poden estar en llocs diferents sempre que s’asseguri per mitjans electrònics, considerats també com a tals els telefònics i els audiovisuals, la identitat dels membres o les persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d’altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.

 

Les comunicacions que hagi de realitzar la societat al soci únic o a les persones administradores, en compliment del que disposa el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, es realitzaran a través de procediments telemàtics, mitjançant l’ús de signatura electrònica. En cas de no ser possible es farà mitjançant qualsevol altre procediment de comunicació, individual i escrit que asseguri la recepció per part de les persones interessades en el lloc designat a tal efecte o el que consti en la documentació oficial.

 

 

 

Article 20

 

El Consell s’entendrà vàlidament constituït quan hi concorrin, presents o representats, la meitat més un dels membres que el componguin. Tots els acords s’adoptaran per majoria absoluta dels membres concurrents a la sessió, llevat que una disposició legal estableixi un quòrum diferent i, en cas d’empat en la votació, decidirà el/la president/a del Consell amb vot de qualitat.

 

Article 21

 

El/la president/a podrà disposar l’assistència a les sessions del Consell d’Administració de persones que no en formin part, amb veu però sense vot.

 

Article 22

 

Els acords del Consell d’Administració es reflectiran en actes, les quals es transcriuran en el llibre corresponent amb la signatura del president i del secretari.

 

En cas d’absència o impossibilitat del secretari, assistirà a la reunió i aixecarà acta la persona que determini el Consell mateix.

 

Article 23

 

El Consell d’Administració tindrà les més àmplies facultats per a la gestió de la societat i la seva representació en tots els assumptes propis del seu tràfic, tant en judici com fora d’ell. Li corresponen totes les facultats no expressament reservades per la llei o per aquests Estatuts la Junta General o al soci únic.

 

Amb aquesta finalitat, i amb caràcter merament enunciatiu, li corresponen les facultats d’alienar, gravar, hipotecar o executar actes de rigorós domini sobre tota classe de béns patrimonials, mobles i immobles, transigir qüestions i sotmetre‑les a arbitratge, comparèixer davant tota classe d’Autoritats i Tribunals, dur a terme tot tipus d’actes, contractes i negocis jurídics de qualsevol tipus, amb els pactes i condicions que estimi pertinents, exercitar tot tipus d’accions, excepcions, recursos i reclamacions, realitzar tota classe d’actes d’administració, concertar préstecs, girar, acceptar, endossar, intervenir, cobrar i protestar lletres de canvi i altres documents de gir, obrir, disposar i cancel·lar comptes corrents i qualssevol dipòsits en Bancs i entitats de crèdit, contractar i acomiadar personal permanent, conferir poders de totes classes, modificar‑los i revocar‑los.

 

Sense que això suposi cap limitació dels paràgrafs anteriors, li corresponen també les següents facultats:

 

1) Elaborar el pressupost de l’empresa per a l’exercici o exercicis successius, elevant‑lo al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació;

 

2) Formular els comptes anuals i l’informe de gestió de l’exercici precedent dins del primer trimestre de cada any, i elevar‑lo al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació.

 

3) Formular al Ple de l’Ajuntament propostes en relació amb aspectes de competència municipal que puguin tenir incidència en l’activitat de la societat.

 

4) La fixació mitjançant acord del consell de les tarifes o preus privats aplicables pels serveis prestats per l’Entitat, prèvia autorització de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament.

 

5) La contractació d’obres, serveis subministraments i altres contractes d’import superior als 100.000 euros, IVA a part, o de durada superior a quatre anys.

 

6) La contractació de personal laboral fix de plantilla, seguint el procediment adient de selecció segons els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

 

Els acords del Consell sobre variacions de les retribucions del personal de la societat, o sobre contractacions d’imports superiors a 200.000 euros o durada superior a quatre anys requereixen acord d’informe favorable per part de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

 

 

Article 24

 

El Consell d’Administració podrà nomenar un o més consellers delegats, amb les facultats que l’acord de nomenament estableixi.

 

Article 25

 

El càrrec de conseller serà gratuït.

 

Secció 3. La gerència o direcció general

 

Article 26

 

La Junta General nomenarà un gerent (o també denominat director/a general), el qual tindrà els poders que el Consell d’Administració li confereixi.

 

El gerent o director/a general podrà assistir a les reunions del Consell d’Administració per informar i ser informat, amb veu però sense vot.

 

La persona gerent o directora general es nomena previ procés selectiu amb observança dels principis de publicitat, mèrit, igualtat i capacitat. Se subscriurà amb el/la gerent un contracte laboral especial de personal d’alta direcció.

 

Independentment de les facultats que el Consell li delegui expressament, el gerent o director/a general tindrà les facultats de:

 

 1. a) Contractar personal laboral de la Societat, d’acord amb les indicacions si escau el Consell i seguint els preceptes legals que exigeixen respectar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

 

 1. b) Contractar obres, serveis, subministraments i altres contractes fins a 30.000 euros d’import (IVA a part).

 

 1. c) Gestionar comptes bancaris i fer pagaments i transferències bancàries en nom de la societat.

 

 1. d) Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment.

 

 1. e) Gestionar la societat de conformitat amb les directrius dels òrgans de govern.

 

 1. f) Elaborar, d’acord amb el consell d’administració, la previsió d’ingressos i despeses de l’exercici i els comptes anuals.

 

 1. g) Preparar el pla anual d’objectius i fixar el indicadors de seguiment i control dels mateixos.

 

 1. h) Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de la societat, proposar la instrucció d’expedients disciplinaris i exercir el control del personal.

 

 1. I) Atès la seva condició professional i tècnica, dirigir la programació i continguts objecte d’emissió, amb l’objectiu de garantir la independència informativa i la credibilitat dels mitjans de comunicació que conformen la societat.

 

 

 

CAPÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS

 

Article 27

 

L’exercici social coincidirà amb l’any natural, i per tant començarà l’1 de gener i finalitzarà el dia 31 de desembre de cada any.

 

Article 28

 

La societat resta sotmesa al règim de comptabilitat pública i haurà de dur una comptabilitat ordenada, d’acord amb les disposicions del Codi de Comerç i complint tots els requisits legals. Els llibres seran legalitzats pel Registre mercantil corresponent al domicili social, si escau.

 

Article 29

 

Dins dels tres mesos següents al tancament de cada exercici social, el Consell d’Administració formularà els comptes anuals, l’informe de gestió i, en el seu cas, la proposta d’aplicació de resultats. Els esmentats documents  seran tramesos a l’Ajuntament, el qual haurà d’adoptar els acords pertinents dintre del primer semestre de cada any.

 

 

Article 30

 

En cas d’existir beneficis, el resultat es distribuirà tal com acordi el Ple de l’Ajuntament en funcions de Junta General, d’acord amb les determinacions imperatives de la Llei de societats de capital.

 

Article 31

 

Dins del termini legal establert després de l’aprovació dels comptes anuals, aquests seran dipositats, juntament amb la certificació acreditativa de l’aprovació dels comptes i de l’aplicació del resultat, al Registre mercantil, en la forma establerta per la llei.

 

Article 32

 

En cap cas els òrgans de la societat podran atorgar subvencions o fer donacions que responguin a criteris de mera liberalitat.

 

Article 33

 

Els/les membres dels òrgans de govern de la societat respondran civilment davant de l’Ajuntament dels seus actes i omissions que per dol, culpa o negligència greu, haguessin causat danys greus a l’Ajuntament, a la societat o a tercers, si aquests últims haguessin estat indemnitzats per la corporació  local. L’exigència d’aquesta responsabilitat es farà efectiva per la via civil.

 

CAPÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

 

Article 34

 

La societat es dissoldrà per les causes previstes a la Llei de societats de capital, i també en cas d’acord del ple de l’Ajuntament que decideixi el cessament o la supressió de les activitats que conformen l’objecte social de la societat.

 

Article 35

 

En cas de dissolució, cessarà la representació dels/les consellers/conselleres per concloure nous contractes i contreure noves obligacions, i en la mateixa Sessió del Ple de l’Ajuntament en què s’acordi la dissolució es nomenarà un nombre senar de liquidadors que tindran les funcions i realitzaran les operacions de liquidació establertes en la Llei.

 

Article 36

 

En cas de dissolució societària acordada per part del ple de l’Ajuntament en funcions de Junta General, per motiu de canvi en la forma de gestió que mantingui íntegrament el servei pel qual es va crear la societat (essencialment, gestió de la televisió i ràdio públiques municipals), procedirà la subrogació del personal d’acord amb la legislació vigent.

Subscriu-te al butlletí

Subscriu-t'hi: