Divendres, 19 de juliol de 2024
En directe: Penedès Televisió
En directe: Ràdio Vilafranca

Bases del concurs del grup SERCOM SL per a la creació d’una borsa de treball

Consulteu aquí les bases per a la creació d’una borsa de treball al grup SERCOM, SL. Hi ha dues categories: periodistes i tècnics audiovisuals.

BASES DEL CONCURS DEL GRUP SERCOM SL PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERIODISTES

1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la constitució d’una borsa de treball de periodistes, per poder dur a terme tasques i obligacions professionals que formen part de l’activitat dels mitjans de SERCOM SL, a través de contractacions laborals temporals, d’acord amb les necessitats del grup.

2. Funcions i disponibilitat
Les funcions desenvoluparan els professionals seleccionats son les exercides per un/a periodista. Els aspirants han de tenir disponibilitat de dilluns i divendres i també el cap de setmana.

3. Requisits de participació
Els i les aspirants hauran de reunir, amb referència a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies, els requisits següents:
a) Tenir 18 anys i no excedir l’edat de jubilació.
b) Ser llicenciats/graduats en periodisme i/o comunicació audiovisual o, en el seu defecte, poder acreditar experiència dilatada en l’exercici professional com a periodistes.

4. Mèrits
Experiència professional com a periodista (2 punts). Haver col·laborat en algun dels mitjans del grup SERCOM SL (3 punts).
Coneixement de la realitat i actualitat local i comarcal (2 punts). Puntuació obtinguda en les proves de selecció (3 punts).

5. Òrgan de selecció
L’òrgan de selecció dels candidats/es a formar part de la Borsa de Treball del grup SERCOM SL, estarà format per cinc persones: 1. El director del grup SERCOM SL. 2. El Cap d’Informatius del grup SERCOM SL. 3. El Cap Tècnic de Penedès Televisió. 4. El Cap Tècnic de Ràdio Vilafranca. 5. El representant sindical dels treballadors del grup SERCOM SL.

6. Procediment de selecció
El procediment de selecció serà el següent: 6.1 Entrevista personal. 6.2 Prova de capacitació (redacció, filmació i edició de continguts informatius).

7. Finalització del procés
7.1La qualificació total de cada persona aspirant serà la suma de les qualificacions obtingudes. Finalitzada la qualificació dels aspirants, l’òrgan de selecció farà pública a la pàgina web municipal la relació de persones que hagin superat el procés de selecció i que passaran a formar part de la Borsa de Treball de SERCOM SL. Aquesta llista es mantindrà vigent durant tres anys des de la seva publicació a la pàgina web municipal.

7.2 La permanència del personal seleccionat en aquesta borsa resta condicionada a la seva disponibilitat immediata en el moment de la crida i a la valoració adequada del desenvolupament de les tasques realitzades. En aquest sentit, SERCOM SL podrà deixar sense efecte el nomenament o contracte si, transcorreguts tres mesos des de l’inici de la prestació de serveis, es produeix una manifesta manca d’idoneïtat de la persona interina o contractada per al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball.

7.3 La manca d’algun requisit en el moment de procedir al nomenament efectiu també comportarà la pèrdua dels drets a ser nomenat durant tota la vigència de la borsa.

8. Inscripcions i calendari
8.1 Els candidats/es interessats/des a presentar les seves candidatures per formar part de la borsa de treball del grup SERCOM SL, hauran d’enviar el seu currículum i dades personals a l’adreça , fent constar en l’encapçalament el concepte ‘Borsa de Treball SERCOM SL’.

8.2 La convocatòria s’obre a partir de la data de publicació d’aquest enunciat a la pàgina web i xarxes socials del grup SERCOM SL i durant 15 dies naturals. Per tant, el període per presentar les sol·licituds és del 12 al 30 de juny, ambdós inclosos.

BASES DEL CONCURS DEL GRUP SERCOM SL PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS AUDIOVISUALS

1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la constitució d’una borsa de treball de tècnics de continguts audiovisuals, per poder dur a terme tasques i obligacions professionals que formen part de l’activitat dels mitjans de SERCOM SL, a través de contractacions laborals temporals, d’acord amb les necessitats del grup.

2. Funcions i disponibilitat
Les funcions desenvoluparan els professionals seleccionats son les exercides per un/a tècnic de continguts audiovisuals (filmació, edició, retransmissions). Els aspirants han de tenir disponibilitat de dilluns i divendres i també el cap de setmana.

3. Requisits de participació
Els i les aspirants hauran de reunir, amb referència a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies, els requisits següents:
a) Tenir 18 anys i no excedir l’edat de jubilació.
b) Ser llicenciats/graduats en comunicació audiovisual o, en el seu defecte, poder acreditar experiència dilatada en l’exercici professional com a periodistes.

4. Mèrits
Experiència professional com a tècnic audiovisual (3 punts). Haver col·laborat en algun dels mitjans del grup SERCOM SL (4 punts). Puntuació obtinguda en les proves de selecció (3 punts).

5. Òrgan de selecció
L’òrgan de selecció dels candidats/es a formar part de la Borsa de Treball del grup SERCOM SL, estarà format per cinc persones: 1. El director del grup SERCOM SL. 2. El Cap d’Informatius del grup SERCOM SL. 3. El Cap Tècnic de Penedès Televisió. 4. El Cap Tècnic de Ràdio Vilafranca. 5. El representant sindical dels treballadors del grup SERCOM SL.

6. Procediment de selecció
El procediment de selecció serà el següent: 6.1 Entrevista personal. 6.2 Prova de capacitació (filmació i edició de continguts audiovisuals).

7. Finalització del procés
7.1La qualificació total de cada persona aspirant serà la suma de les qualificacions obtingudes. Finalitzada la qualificació dels aspirants, l’òrgan de selecció farà pública a la pàgina web municipal la relació de persones que hagin superat el procés de selecció i que passaran a formar part de la Borsa de Treball de SERCOM SL. Aquesta llista es mantindrà vigent durant tres anys des de la seva publicació a la pàgina web municipal.

7.2 La permanència del personal seleccionat en aquesta borsa resta condicionada a la seva disponibilitat immediata en el moment de la crida i a la valoració adequada del desenvolupament de les tasques realitzades. En aquest sentit, SERCOM SL podrà deixar sense efecte el nomenament o contracte si, transcorreguts tres mesos des de l’inici de la prestació de serveis, es produeix una manifesta manca d’idoneïtat de la persona interina o contractada per al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball.

7.3 La manca d’algun requisit en el moment de procedir al nomenament efectiu també comportarà la pèrdua dels drets a ser nomenat durant tota la vigència de la borsa.

8. Inscripcions i calendari
8.1 Els candidats/es interessats/des a presentar les seves candidatures per formar part de la borsa de treball del grup SERCOM SL, hauran d’enviar el seu currículum i dades personals a l’adreça , fent constar en l’encapçalament el concepte ‘Borsa de Treball SERCOM SL’.

8.2 La convocatòria s’obre a partir de la data de publicació d’aquest enunciat a la pàgina web i xarxes socials del grup SERCOM SL i durant 15 dies naturals. Per tant, el període per presentar les sol·licituds és del 12 al 30 de juny, ambdós inclosos.

Vilafranca del Penedès, 12 de juny de 2023.

Efemèrides

19 de juliol
No hi ha efemèrides

Subscriu-te al butlletí

Subscriu-t'hi: